top of page

Termes i Condicions

AVÍS LEGAL

 

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i ús de la pàgina web www.sungalleryandorra.com, d'ara endavant "la WEB", del qual és titular i propietària SC COMUNICACIÓ, societat domiciliada al Carrer Francesc Escudé, nº2 AD600. L'accés a la WEB és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

A través de la WEB es facilita informació general sobre els nostres serveis.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

SC COMUNICACIÓ no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda a la WEB és la vigent a la data de la darrera actualització, i SC COMUNICACIÓ no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la presentació i la configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L´ús d´aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l´usuari.

Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, SC COMUNICACIÓ no es responsabilitza del contingut de tercers a què es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

 

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes que es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-vos l'accés als continguts, productes o serveis que puguin ser del vostre interès i que SC COMUNICACIÓ no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre SC COMUNICACIÓ i els titulars dels portals enllaçats. SC COMUNICACIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la WEB.

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es fa únicament i exclusiva entre l'usuari i els tercers.

L'usuari accepta que SC COMUNICACIÓ no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre lusuari i tercers contactats a través de la WEB.

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, avisos o advertiments legals que els portals de tercers puguin establir per utilitzar-los.

 

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari serà responsable del compliment de les lleis i els reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es faci dels productes i aplicacions. Això no obstant, es prohibeix l'ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes daltres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb fins de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus dactivitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de la WEB. Davant de qualsevol problema que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l'administració i el desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d'ara endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa els usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a SUN GALLERY serà tractada amb les finalitats i condicions definides al Registre d'Activitats de Tractament.

El responsable del fitxer és SUN GALLERY en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a Dr. Nequi 10, Andorra la Vella, Andorra, AD500.

Les dades recollides aquí es tractaran per a les finalitats d'assegurar el funcionament correcte del lloc web de SUN GALLERY, emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l'usuari, com pot ser l'idioma, recollir informació estadística, amb l'objectiu de millorar l'experiència en el lloc web.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, SUN GALLERY us informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en la normativa esmentada.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de SC COMUNICACIÓ, o si escau, de tercers que li han cedit els drets d'ús corresponents, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de SC COMUNICACIÓ.

L'accés per part de l'usuari als continguts i serveis de la WEB no implica cap dret quant a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de SC COMUNICACIÓ o del tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit lús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

 

COMPROMISOS 

SUN GALLERY es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència de l'esmentat en aquest apartat, SUN GALLERY es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats.

 

ACCEPTACIÓ

L'ús de la WEB implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal a la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada cop que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana ia la competència dels tribunals.

bottom of page